ANNELIS
HUDVÅRD

Boka tid på 070-9393569

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller dig som beställer tjänster och/eller köper produkter från Anneli Wästerlund Hudvård.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Anneli Wästerlund Hudvård, hädanefter benämnt Annelis Hudvård eller bolaget, samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Annelis Hudvård är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information

Annelis Hudvård samlar in information från dig när du bokar/beställer våra tjänster och/eller handlar produkter per telefon av bolaget.

Annelis Hudvård användning av dina personuppgifter

Annelis Hudvård använder personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla de tjänster bolaget erbjuder.

De personuppgifter Annelis Hudvård samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Kundnummer

Annelis Hudvård använder dina personuppgifter för följande syften:

  • Betalning av tjänster/produkter
  • Leverans av produkter
  • Utskick av erbjudanden
  • Fullgöra bolagets rättsliga skyldigheter
  • Tillvarata bolagets rättsliga intressen vid en tvist

Källa till dina personuppgifter

De personuppgifter Annelis Hudvård använder om dig har du lämnat till bolaget. Du lämnar uppgifter såsom namn, adress och telefonnummer vid beställning av tjänster och/eller produkter.

Automatiserade beslutsfattande

Annelis Hudvård använder inte automatiska processer för att fatta beslut som i betydande grad påverkar dig.

Lagringstid för dina personuppgifter

Annelis Hudvård sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs och tar därefter bort dem ur bolagets system. I vissa fall kan Annelis Hudvård behöva spara dina uppgifter under en längre tid, t.ex. om det krävs för att uppfylla lag eller för att tillvarata bolagets intressen vid tvist.

Utlämning av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att användas vid redovisning och vid den finansiella revisionen.

Annelis Hudvård kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande.

Annelis Hudvård kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter

Annelis Hudvårds ansvar för dina rättigheter

Bolaget ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta bolaget om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner bolagets kontaktuppgifter längst ner i denna integritetspolicy.

Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

Du har rätt att av Annelis Hudvård begära:

Tillgång till dina personuppgifter
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över bolagets användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som bolaget använder.

Rättelse av dina personuppgifter
Annelis Hudvård kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som bolaget upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även (från och med den 25 maj 2018) rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

Radering av dina personuppgifter
Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt att begära att Annelis Hudvård tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att bolaget använder dem. Radering ska därför ske om: (i) personuppgifterna inte längre behövs för det syfte bolaget samlade in dem, (ii) bolaget använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta, (iii) du invänder mot bolagets användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och bolaget inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter, (iv) bolaget har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt, (v) bolaget har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att Annelis Hudvård inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Bolaget kommer då sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.

Begränsning av användning
Det innebär att Annelis Hudvård tillfälligt begränsar, dvs. fryser, användningen av dina personuppgifter. Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt att begära begränsning när: (i) du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt ”Rättelse av personuppgifter” ovan b), under tiden bolaget utreder uppgifternas korrekthet, (ii) användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas, (iii) bolaget som personuppgiftsansvarig inte längre behöver personuppgifterna för bolagets syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller (iv) du har invänt mot användning enligt punkt ”Din rätt att invända mot användning”, i väntan på kontroll om bolagets viktiga intressen väger tyngre än dina.

Annelis Hudvård kommer (från och med den 25 maj 2018) att vidta alla rimliga åtgärder bolaget kan för att underrätta alla som tagit emot dina personuppgifter enligt avsnitt ”Utlämning av dina personuppgifter” ovan om bolaget rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du har begärt att bolaget ska göra det. På din begäran kommer bolaget att informera dig om vilka bolaget lämnat ut personuppgifter till.

Din rätt att invända mot användning

Om du inte vill att Annelis Hudvård använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan användning genom att höra av dig till bolaget. När bolaget har mottagit din invändning kommer bolaget att upphöra med att använda personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.

Din rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att inge eventuella klagomål på Annelis Hudvårds användning av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Säkerhet

Anneli Hudvård anser använda sig av rimliga administrativa, logiska och fysiska åtgärder för att skydda din personliga information från förlust, stöld och obehörig åtkomst, användning och modifiering. Tyvärr finns det inga garantier för att en åtgärd är 100 procent säker. Därför kan bolaget inte garantera att din information är säker.

Ändringar av denna integritetspolicy

Annelis Hudvård har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. När bolaget gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla.

Kontakta Annelis Hudvård

Kontakta Annelis Hudvård per e-post på info@annelishudvard.se om du har frågor som specifikt rör denna integritetspolicy eller bolagets användning av din personliga information. Du kan även skriva brev till Annelis Hudvård, Kommendörsgatan 15, 114 48 Stockholm. Märk kuvertet ”Integritetspolicy”.